قاووت چهل گیاه


وزن خالص بسته بندی 1000گرم_ کد بهداشت 42/11223