قاووت کنجدی


وزن خالص بسته بندی 1000گرم _ کدبهداشت 42/11223